logo Stanovy Českého institutu navigace (CIN)


Obsah

Článek i
základní ustanovení
Článek ii
cíle a poslání institutu
Článek iii
členství v institutu
Článek iv
orgány Institutu
Článek v
zásady hospodaření a další ustanovení
Článek vi
přechodná ustanovení

  Článek i - základní ustanovení

 1. Český institut navigace CIN (Czech Institute of Navigation), dále jen Institut, je dobrovolným neziskovým sdružením zájemců o navigaci. Sdružení je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb o sdružování občanů. Jeho působnost je celostátní.
 2. Institut má právní subjektivitu.
 3. Sídlem Institutu je Praha.

  Článek ii - cíle a poslání institutu

 4. Cílem a posláním Institutu je

  Článek iii - členství v institutu

 5. Členem Institutu se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby. Členství v Institutu vzniká registrací v běžném roce.
 6. Pro přijetí nového člena je nutné doporučení alespoň jednoho člena Institutu.
 7. Bod 6. neplatí pro zakládající členy Institutu.
 8. Z Institutu může kterýkoli člen kdykoliv vystoupit bez udání důvodu.

  Článek iv - orgány Institutu

 9. Orgány Institutu jsou
 10. Nejvyšším orgánem Institutu je valná hromada. Valnou hromadu svolává představenstvo nejdéle do třiceti měsíců od minulé valné hromady. Představenstvo musí svolat valnou hromadu také v případě, že o to požádá alespoň 25% členů. V takovém případě bude valná hromada svolána do tří měsíců ode dne doručení žádosti.
 11. V období mezi dvěma valnými hromadami řídí činnost Institutu představenstvo.
 12. Valná hromada zvolí předsedu Institutu a nejméně tři členy představenstva. Předseda je členem představenstva. Nově zvolené představenstvo si na své první schůzi rozdělí následující funkce: místopředsedu, sekretáře a pokladníka. Kumulovat lze pouze funkce sekretáře a pokladníka. Vyžaduje-li to situace, může být představenstvo rozšířeno vlastním rozhodnutím (kooptací) o další členy, a to až do jedné třetiny počtu členů představenstva. Představenstvo o kooptaci vyrozumí členy Institutu.
 13. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných. Za řádně svolanou je valná hromada považována tehdy, byli-li obesláni všichni členové Institutu, a to alespoň šest týdnů předem. Pokud má na valné hromadě dojít ke změně stanov Institutu, musí být navrhovaný text změny stanov zaslán společně s pozvánkou. Ke změně stanov je vždy zapotřebí souhlas alespoň dvou třetin členů Institutu.
 14. Představenstvo je schopné se usnášet, sejde-li se na svolané schůzi alespoň polovina jeho členů. Schůzi představenstva svolává předseda, který tak může učinit o své vůli. Předseda musí schůzi svolat, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva.
 15. Funkční období předsedy a představenstva je jednoleté, začíná volbou a končí až v okamžiku zvolení nového předsedy a představenstva. Dokud nejsou členové nových orgánů řádně zvoleni, trvá nadále funkční období orgánů stávajících. Každou z funkcí, uvedenou v bodě 9, může jedna osoba nepřetržitě vykonávat nejvýše tři roky. Po uplynutí této doby musí před znovuzvolením následovat alespoň jeden rok, ve kterém tato osoba zastává funkci jinou nebo žádnou.
 16. Valnou hromadu a schůze představenstva řídí předseda, místopředseda nebo místopředsedou pověřený člen představenstva.
 17. O výsledku hlasování rozhoduje prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (předsedajícího). Členové, kteří se nemohou dostavit na valnou hromadu, mohou na adresu představenstva zaslat své vyjádření k předem známým otázkám (volby), a to nejpožději dva týdny před zahájením valné hromady. K doručenému hlasu se přihlédne stejně, jako kdyby byl hlasující člen přítomen osobně. Každý člen má při hlasování jeden hlas.
 18. Předseda nebo představenstvo mohou vypsat korespondenční hlasování o věcech souvisejících s chodem Institutu, včetně volby orgánů Institutu a změny jeho stanov. V takovém případě zašlou všem členům hlasovací lístky. Uzávěrkou hlasování je poledne dne následujícího po uplynutí dvou měsíců ode dne odeslání posledniho hlasovacího lístku členům. Při takto organizované volbě jsou kandidáty všichni členové Institutu. Každý hlasující ověří pravost svého hlasu vlastnoručním podpisem. Výsledek korespondenčního hlasování je platný, pokud Institut obdrží alespoň 20 platných lístků nebo hlasovací lístky alespoň od 50 % členů Institutu (platí větší údaj). V případě, kdy se hlasuje o změně stanov Institutu, dojde k jejich změně jen tehdy, pokud pro změnu hlasují nejméně dvě třetiny členů.
 19. Předseda, místopředseda a další členové Institutu, písemně pověření předsedou, zastupují sekci navenek v jednání se státními orgány, fyzickými a právnickými osobami. Předseda a místopředseda zastupují Institut ve všech právních úkonech. Ostatní členové zastupují Institut v rozsahu svého písemného pověření.
 20. Pověřený člen představenstva odpovídá za účetní evidenci. Do této evidence má právo nahlédnout každý člen Institutu.
 21. Pokud předseda nevykonává nadále svou funkci z důvodů zdravotních, pro dlouhodobou nepřítomnost, nebo pokud vykonávání funkce odmítne, stává se předsedou místopředseda. O převzetí funkce rozhodne představenstvo, které zároveň rozhodne o obsazení funkce místopředsedy. Představenstvo vyrozumí členy Institutu o provedených změnách v obsazení funkce.

  Článek v - zásady hospodaření a další ustanovení

 22. Institut hospodaří se svým majetkem a se svěřeným majetkem podle platných právních předpisů České republiky.
 23. Představenstvo určí částku, se kterou může předseda ve prospěch společnosti disponovat o své vůli. O vetších finančních částkách musí rozhodnout představenstvo nebo valná hromada.
 24. Zdrojem příjmů Institutu jsou členské příspěvky a příjmy z činností podle odst. 4 písmeno h.
 25. Orgány Institutu musí dbát na to, aby na veškeré platby bylo na účtu Institutu krytí již při objednávce zboží (služeb).
 26. Orgány Institutu vedou účetní evidenci podle platných předpisů. Na konci kalendářního roku provedou účetní uzávěrku.
 27. Členové Institutu mohou zakládat dílčí organizační jednotky (sekce a odborné skupiny) na územním a profesním principu. Tyto jednotky mohou vést vlastní účet. Členové dílčích jednotek si volí vlastní, nejméně tříčlenné předsednictvo. Členství v těchto organizačních jednotkách vzniká registrací. Vnitřní organizační jednotky si určí vlastní organizační řád, který musí být v souladu s platnými stanovami Institutu a podléhá schválení představenstva.
 28. Institut zaniká rozhodnutím valné hromady. Valná hromada současně rozhodne o způsobu majetkových vypořádání.

  Článek vi - přechodná ustanovení

 29. Do prvé (ustavující) valné hromady vykonává funkce představenstva přípravný výbor, který požádá o registraci Institutu příslušné státní orgány.
 30. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u příslušného státního orgánu.
 31. K platnosti ustavující valné hromady je zapotřebí účast alespoň 26 členů. Ustavující valná hromada může učinit jakékoliv rozhodnutí, včetně úpravy stanov, aniž by byl členům Institutu text navrhovaných úprav zaslán předem.
 32. Prvá valná hromada musí být svolána nejpozději do roka od registrace Institutu.

Kontakt: Prof.ing. Frantisek Vejrazka, cSc..
Last modified on 12. January 1996