K337 Logo

Výuka

Obecné informace

 Rozvrh
 Zápočet
 Literatura
 Počítače

 

Aktuální informace


 
Autorizovaná oblast

Katedra radioelektroniky K 13137, ČVUT FEL Praha

Podmínky zápočtu a zkouška

Podmínky zápočtu

 • Dostatečná účast na cvičeních (maximálně 4 absence, z toho max. 1 neomluvená); za absence může být od studenta požadována náhradní práce, forma bude stanovována individuálně. Neúčast na cvičení si lze po dohodě s cvičícím nahradit v jiném ze cvičení z daného týdne. Podmínka dostatečné účasti na cvičeních není závazná pro studenty, kteří mají zápočet z minulého roku.
 • Úspěšné absolvování obou testů (známky lepší než 4). Během semestru se konají dva testy. Každý z testů má dvě části: teoretickou a početní (příklad). Teoretická část je formou otázek týkajících se základních pojmů, je vypracovávána bez literatury. Pro příklad je povoleno 5 listů formátu A4 s libovolnou přípravou (ručně, strojově,...), kniha matematických rovnic a vzorců (Bartsch, Rektorys, ...), kalkulačka.
 • Odevzdání (a akceptování) zápočtové práce. Zápočtové práce budou zadány v průběhu semestru.

Zkouška

 • Zkouška obsahuje písemnou a ústní část.
 • Písemná část - 2 příklady (60 min celkem) - literatura: 10 listů formátu A4 s libovolnou přípravou (ručně, strojově,...), kniha matematických rovnic a vzorců (Bartsch, Rektorys, ...), kalkulačka.
 • Ústní část - Náplň: Diskuze o písemné části zkoušky a otázky z teorie signálů a soustav.

Požadavky ke zkoušce z predmetu Signály a soustavy (37SAS) - bude upraveno v průběhu roku

 • Klasifikace signálu. základní charakteristiky signálu v casové oblasti. Strední hodnota, energie, výkon, vzájemná energie a výkon (ve spojitém i diskrétním case).
 • Korelacní funkce determinovaných signálu. Autokorelacní funkce a vzájemná korelacní funkce. Použití.
 • Definice ortogonálních signálu a jejich vlastnosti. Význam pro aproximaci signálu. Úplný ortogonální systém signálu. Zobecnelá Fourierova rada.
 • Harmonická Fourierova rada: trigonometrický a komplexní tvar, fyzikální význam koeficientu rady.
 • Vlastnosti koeficientu (harmonické) Fourierovy rady reálného signálu. Jejich závislost na spojitosti signálu a jeho derivací.
 • Vlastnosti spektra determinovaných signálu. Amplitudové a fázové spektrum. Vysvetlení fyzikální interpretace vety o posunu v case.
 • Veta o zmene merítka predmetu Fourierovy transformace. Veta o Fourierove obrazu integrálu a derivace predmetu, veta o symetrii Fourierovy transformace.
 • Modulacní veta Fourierovy transformace a její fyzikální interpretace. Parsevalova veta pro energetické signály.
 • Souvislosti mezi casovým prubehem signálu (rychlost zmen, nespojitosti) a prubehem spektra.
 • Korelacní funkce neperiodických signálu, Vztah korelacní funkce a spektrální hustoty energie nebo výkonu.
 • Diskrétní Fourierova transformace (DFT). Rychlé algoritmy (FFT) - podstata. Použití DFT pro odhad koeficientu Fourierovy rady a spektra signálu (Fourierovy transformace) (ve spojitém i diskrétním case).
 • Vztah mezi spektry signálu ve spojitém a diskrétním case, Shannonuv vzorkovací teorém a jeho dusledky.
 • Klasifikace soustav, linearita, stabilita (BIBO), kauzalita, casová invariance.
 • Impulsová odezva soustavy, výpocet odezvy na obecný signál (konvoluce).
 • Soustava popsaná diferenciální rovnicí, systémová funkce, stabilita soustavy. Vztah prenosové a systémové funkce soustavy.
 • Soustava popsaná diferencní rovnicí, systémová funkce, stabilita soustavy. Vztah prenosové a systémové funkce soustavy.
 • Odezva lineární casove invariantní soustavy na harmonický signál, prenosová funkce, kmitoctová a fázová charakteristika, fyzikální význam.
 • Ideální filtry, realizovatelnost, Paley-Wienerovo kriterium. Realizace interpolátoru pro obnovení spojitého signálu z jeho vzorku, náhrada soustavy ve spojitém case soustavou v diskrétním case.
 • Pruchod signálu nelineární soustavou, zkreslení, kombinacní a intermodulacní produkty harmonického signálu a dvojice harmonických signálu.
 • Vysvetlete pojem obálky a fáze pásmového signálu. Komplexní obálka a její vztah k reálnému pásmovému signálu.
 • Reprezentace komplexní obálky (ortogonální reprezentace, obálka-fáze), Realizace prechodu mezi pásmovým signálem a ortogonální reprezentací komplexní obálky.
 • Vysvetlete fyzikální interpretaci Hilbertovy transformace a predstavu o analytickém signálu, vztah k reálnému pásmovému signálu.
 • Obálka, fáze a okamžitý kmitocet, pruchod vysokofrekvencního a ekvivalentního pásmového signálu soustavou, fázové a skupinové zpoždení.
 • Vzorkování pásmového signálu, podmínky pro stanovení vzorkovacího kmitoctu.
 • Amplitudová modulace s nosnou vlnou. Cinitel hloubky modulace. Prubeh modulovaného signálu a jeho spektrum. Speciální prípady pro harmonický modulacní signál.
 • Amplitudová modulace s nosnou vlnou. Modulacní a demodulacní systémy, obálkový demodulátor. Postranní pásma modulovaného signálu, jejich výkon (speciálne pro harmonický modulacní signál.
 • Amplitudová modulace s potlacenou nosnou vlnou. Casové prubehy a spektrum modulovaného signálu. Modulacní a demodulacní systémy a jejich technická realizace. Požadavky na nosnou vlnu generovanou v prijímaci.
 • Amplitudová modulace s jedním postranním pásmem a s potlacenou nosnou vlnou. Modulace a demodulace - metoda filtracní a metoda fázového posunu. Požadavky na vlastnosti místního oscilátoru obnovujícího nosnou vlnu.
 • Úhlové modulace. Modulace fázová a kmitoctová. Jejich porovnání. Spektrum fázove (kmitoctove) modulovaného signálu. Prahový jev.
 • Distribucní funkce a hustota pravdepodobnosti, Císelné charakteristiky náhodných velicin a jejich fyzikální interpretace.
 • Kovariance a korelace. Nezávislost a nekorelovanost náhodných velicin.
 • Transformace náhodných velicin. Príklady rozložení (binomické, Poissonovo, Gaussovo, rovnomerné, Rayleigh-Riceovo).
 • Náhodné signály a jejich pravdepodobnostní charakteristiky. Hustota pravdepodobnosti, distribucní funkce, strední hodnota, rozptyl. Korelacní (autokorelacní) funkce.
 • Stacionární a ergodické náhodné procesy, jejich císelné charakteristiky. Vlastnosti (auto)korelacní funkce náhodného procesu.
 • Spektrální výkonová hustota a její vztah ke korelacní funkci. Bílý šum a jeho korelacní funkce.
 • Šumová šírka pásma soustavy a doba korelace odezvy soustavy na buzení bílým šumem.
 • Ortogonální rozklad náhodného signálu, kovariance koeficientu Fourierovy rady.
 • Obálka a fáze úzkopásmového náhodného procesu. Jejich rozložení pravdepodobnosti a praktická interpretace.

[Obecné informace/General Info] [Lidé/Personnel] [Věda a výzkum/Research ] [Výuka/Education] [Lokální informace/Local Info] [Příbuzné odkazy/Related Links]
Ing. Pavel Puričer
webAdmin@radio.feld.cvut.cz

Poslední změna: 01. 01. 1970 01:00:00