SEK - Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci

Zkouška, zápočet, celkové hodnocení


Semináře

Cílem seminářů je seznámit studenty s řešením typických úloh a ověření jejich funkčnosti a vlastností s pomocí počítačových prostředků CAD.

Účast na seminářích je povinná. Za práci na každém semináři bude student bodově ohodnocen 0-3 body. U počítačových seminářů bude na konci hodiny hodnocena míra funkčnosti řešení dané úlohy - dvojice studentů pracující společně bude hodnocena společně. U teoretických seminárů bude rovněž hodnocena schopnost řešení probíraných úloh - každý bude hodnocen samostatně. V případě neúčasti na semináři student dostává 0 b.

Student smí dostat během semestru nejvýše jedenkrát 0 bodů za seminář - ať  již z důvodů neúčasti nebo nepřipravenosti. Při vyšším počtu seminářů hodnocených 0 bodů bude na konci semestru povinen příslušné semináře nahradit. Teoretické semináře nahradí spočítáním odpovídajích úloh a v případě počítačových seminářů předvedením řešení daných úloh.

Při neabsolvování nebo absolvování s 0 bodů u nadpolovičního počtu ze skutečně odučených seminářů bude individuálně rozhodnuto o formě náhrady.

Hodnocení = PS1
Maximální hodnocení PS1max= N * 3 bodů
Pokud je počet nenahrazených seminářů (0 b) > 2 ... pak ... PS1= 0

kde N je počet skutečně odučených seminářů. Nepočítá se např. zápočtový seminář, nebo v případě nemoci učitele, apod.

Zápočtová práce

Každý student vypracuje samostatnou zápočtovou práci. Zápočtovou práci bude každý vypracovávat mimo rámec běžných seminářů. Cílem je naučit studenta samostaně zvládnout řešení základních úloh synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci a příslušným způsobem prezentovat své výsledky. Zápočtové práce budou zadány v průběhu semestru (cca 7.týden) a studenti předloží jejich řešení do konce 13. týdne. Pozdní odevzdání bude bodově penalizováno.
 

Studenti mají možnost (a je to vítáno) si samostatně vybrat zadání práce obzvláště v případě, kdy v rámci své SP, BP či DP řeší související problematiku nebo pokud se aktivně zajímají o určitou vybranou problematiku. Návrh svého zadání předloží a zkonzultují s vyučujícím nejpozději do konce 6. týdne. Studenti, kteří nevyužijí této možnosti dostanou přidělené zadání.

Řešení zápočtové práce student odevzdá písemně a v elektronické podobě. Podrobné pokyny a požadavky budou zveřejněny spolu se zadáním. Spolu s písemnou zprávou student předvede na semináři v 14. týdnu  funkční simulaci zadaného systému nebo (podle charakteru zadání) předvede a podrobně vysvětlí řešení  zadaného úkolu.

Hodnocení = PW
Maximální hodnocení PWmax= 30 bodů

Test

Ve 14. týdnu se bude  psát zápočtový test T1.1. Test bude obsahovat otázky na základní definice a pojmy a na nejdůležitejší výsledky. Test bude mít formu 10 otázek.

V případě neúspěšného absolvování testu nebo v případě neúčasti bude student psát  opravný test T1.2 v blíže určeném termínu (14.týden, ev. začátek zk. období). Každý student má nárok pouze na tyto dva termíny testu.

Vyjímečně bude studentu dána možnost dalšího termínu testu T1.3 a to pouze a jenom v případě, že první testy - T1.1 a T1.2 nemohl absolvovat z důvodů mimo jeho možnosti ovlivnění. Tedy např. z důvodu nemoci prokázané platnou pracovní neschopností apod. Test 1.3 se bude psát v prvních dvou týdnech zkouškového období. V jakémkoli případě ale nebude umožněno provedení více než 2 pokusů o napsání testu.

Neúčast na testu, která není způsobená okolnostmi mimo možnost ovlivnění studentem (nemoc, ..), bude považována za neúspěšný test  a za vyčerpání daného termínu.

Hodnocení = PT
Maximální hodnocení PTmax= 30 bodů

Zápočet

Student obdrží zápočet pokud splní ve všech třech kategoriích jednotlivě minimální počet bodů
  1. PS >= 10
  2. PW >= 10
  3. PT >= 10
kde PS = round(PS1 * 30 / PS1max)  ... normovaná hodnota hodnocení za semináře

PR = round((PS+PW+PT)/3)   ... normovaná hodnota hodnocení za práci v semestru 0..30 bodů

Zkouška

Zkouška bude pouze ústní - 2 otázky.
Hodnocení  ústní zkoušky= PE
Maximální hodnocení PEmax= 30 bodů

pro absolvování zkoušky musí být .... PE >= 10

Celkové hodnocení - známka z přemětu

Celkové hodnocení u zkoušky bude ovlivněno prací na seminářích a výsledky testu a zápočtové práce podle následujících proporcí.

práce v semestru (PR)           30%
zkouška  (PE)                   70%

P = round(0.3 PR + 0.7 PE)   ... celkové hodnocení z přednětu SEK

body P         známka
 0  ..  9         4
 10 .. 17         3
 18 .. 24         2
 25 .. 30         1
 

Započítání výsledků práce v semetru pro studenty, kteří absolvovali SEK v předchozích

semestrech

Student, který absolvoval SEK v předchozích semestrech, může (ale nemusí - pokud chce dosáhnout lepšího výsledku) požádat o započtení
některých výsledků jeho práce z předchozího absolvování SEK. Výsledky budou započteny jako kdyby je dosáhl v aktuálním semestru. Započtení
bude posuzováno jednotlivě podle minulých hodnot bodů PS', PW', PT'. Pro započtení příslušné oblasti musí být

PS' >= 18
PW' >= 18
PT' >= 18

Pokud bude mít student nárok na započtení všech třech oblastí, může mu být započteno celé PR' včetně zápočtu.26.9.1999, Jan Sýkora