SEK - Synchronizace a ekvalizace

Tématické okruhy ke zkoušce


 1. Definice úlohy synchronizace a ekvalizace. Synchronizace a ekvalizace z pohledu detekce dat v digitální komunikaci. Stopa parametru. Kategorizace parametrů kanálu podle nutnosti/proveditelnosti synchronizace. Kritéria detekce dat MAP, ML,GML, GML-IPE.
 2. Obecné principy nezávislé synchronizace a ekvalizace. Pro jaké typické parametry kanálu je třeba synchronizace/ekvalizace. Režimy práce synchoronizátoru/ekvalizéru (acquisition, tracking, sync failure). Topologie estimátorů - metoda řešení (přímé, iterativní). Estimátory s podporou (DA, DD, NDA, CA, FOA, CPA, STA, ...). Odhady více parametrů.
 3. Aplikace teorie odhadu parametrů na SEK. Kritéria ML, MAP, MSE, LS, MM (metoda momentů).
 4. Posuzování vlastností estimátorů. Nestrannost, variance chyby, MSE, podmíněné charakteristiky. Použití pro náhodné a deterministické parametry. Doba zasynchronizování. Doba mezi výpadky sychronizace. Hustota pravděpodobnosti chyby. Robustnost. Cramer-Rao mez. Postačující statistika.
 5. Principy iterativní detekce. Informační míry. Blok Soft-in Soft-out. Algoritmus FBA.
 6. Ekvivalentní model zpětnovazebního systému. Formulace úlohy, kterou řeší FBS. Aproximace ekvivalentního modelu FBS. Definice ekvivalentního modelu FBS. Řád a typ smyčky. FBS ve spojitém a diskrétním čase.
 7. Stavový popis FBS. Fyzikální interpretace stavových veličin.
 8. Aproximace FBS ve spojitém čase pomocí diskrétního.
 9. Metodika určení parametrů ekvivalentního modelu (charakteristika detektoru, ekvivalentní šum, zisk) z reálné implementace.
 10. Fázový šum. Definice, spektrální výkonová hustota fluktuací, L charakteristika.
 11. Implementace a ekvivalentní model MPD-PLL a CE-MPD-PLL
 12. Detektory fáze: HLS-MPD, XOR-PD, RS-PD
 13. Jednoduchá syntéza kmitočtu - implementace a ekvivalentní model.
 14. Linearizovaný FBS. Přenosová a chybová funkce. Šumová šířka pásma smyčky. Stabilita.
 15. Linearizovaný FBS buzený deterministickým signálem - přechodové odezvy. Ustálený stav. Linearizovaný FBS buzený náhodným signálem.
 16. Metodika řešení nelineárního FBS. Základní nelineární charakteristiky. Stochastická diferenciální rovnice, Fokker-Planckova rovnice. Koeficienty intenzity.
 17. Stacionární hustota pravděpodobnosti chyby mod 2*pi. Vlastnosti pro smyčku 1. a 2. řádu.
 18. Výpadky synchronizace. Proces s obnovou. Střední doba mezi výpadky synchronizace. Vlastnosti pro smyčku 1. a 2. řádu. Hold-in range.
 19. Proces získání synchronizace parametru a driftu parametru. Definice zasynchronizovaného stavu (zasynchronizování parametru, lock-in range, pull-in range). Analýza procesu pasivního zasynchronizování pro smyčku 1. a 2. řádu.
 20. Aktivní synchronizace driftu parametru. Rozmítání, nezávislý detektor driftu, systém s nelinearitou. Aktivní zasynchronizování parametru.
 21. Model lineárního kanálu s pomalu se měnícími parametry a AWGN. Věrohodnostní funkce. Postačující statistika.
 22. Synchronizace frekvenčního ofsetu lineárních modulací v STVP AWGN kánálu- STA algoritmy. DA/DD ML. Algoritmy DA/DD založené na pozorování přírůstku fáze na intervalu Ts. NDA algoritmus s Md mocninou a pozorováním přírůstku fáze pro MPSK.
 23. Synchronizace frekvenčního ofsetu lineárních modulací v STVP AWGN kánálu- NSTA algoritmy. DA ML algoritmus. NDA algoritmus.
 24. Synchronizace fáze lineárních modulací v STVP AWGN kánálu. Nejednoznačnost odhadu fáze. Algoritmus rozvinutí fáze.
 25. Synchronizace fáze lineárních modulací v STVP AWGN kánálu - NSTA algoritmy. BPSK (.)^2. BPSK Costasova smyčka.
 26. Synchronizace fáze lineárních modulací v STVP AWGN kánálu - STA, FOA algoritmy. NDA ML. NDA ML pro BPSK a QPSK.
 27. Synchronizace fáze lineárních modulací v STVP AWGN kánálu - STA, FOA algoritmy. DA/DD ML.
 28. Synchronizace časování symbolů. Synchronní a nesynchronní vzorkování. Řízení interpolátoru - algoritmus rozvinutí odhadu časování. Výpočet derivace v algoritmu hledání extrému - Derivative MF, algoritmus Early-Late.
 29. Interpolace. Sinc(.), polynomiální intropolárory- Farrow algoritmus.
 30. Synchronizace časování symbolů lineárních modulací v STVP AWGN kánálu - CA algoritmy. NDA ML. NDA ML pro BPSK. DD/DA ML.
 31. Synchronizace časování symbolů lineárních modulací v STVP AWGN kánálu - NCA algoritmy. NCPA FOA NDA ML. NDA s nelinearitou |(.)|^2.
 32. Synchronizace rámce dat. PN sekvence. Binární M-sekvence.


31.1.2005, Jan Sýkora