SEK - Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci - semináře, laboratoře

Způsob práce v počítačové laboratoři

Úlohy

V počítačové laboratoři studenti pracují po dvojicích na jednom počítači. Řešení dané úlohy se tedy bude vztahovat k této dvojici. Řeší se úlohy, jejichž tématické zadání bude vždy dopředu známé (viz následující tabulka). Na začátku hodiny budou každé dvojici studentů zádány konkrétní hodnoty parametrů a upřesněno zadání. Na danou úlohu se tedy lze připravit teoreticky před seminářem, ale její vlastní řešení bude probíhat na semináři. Dopředu před cvičením bude zadán seznam dovedností a teoretických partií, na které je třeba se dopředu připravit. Vlastní detailní zadání úlohy bude známé až na semináři a bude odlišné pro každý z kroužků.

Je velmi důležité, aby se studenti předem na řešení dané úlohy připravili prostudováním odpovídajících částí literatury a poznámek z přednášky. Při vlastním řešení úlohy rozhodně nebude čas na to, aby studenti teprve zkoumali, čeho se úloha týká.

Vzhledem k povaze a zejména složitosti a časové náročnosti řešení některých partií se ve většině případů seminárních úloh bude spíše jednat o ukázku řešení daného problému. Úkolem studenta bude většinou buď na základě svých výpočtů doplnit vhodné parametry a přesvědčit se o jejich vlivu na funkčnost nebo doplnit z většiny hotové řešení o některé dílčí části podle vlastního návrhu.

Většina témat bude pokryta větším množstvím zadání, než která se budou řešit na semináři. Tato zadání jsou určena pro samostatná řešení mimo hodiny cvičení.


Přehled témat

týden téma řešené úlohy dovednosti potřebné k řešení úloh zadání a popis úloh řešených na semináři další úlohy k tématu
2 Obecné principy synchronizace a ekvalizace
 • aplikace teorie odhadu parametrů
 • obecné funkční vlastnosti a jejich limity
 •  0001   0001-1  
  4 Teorie zpětnovazebních systémů - PLL
 • použití FBS pro iterační řešení úloh odhadu parametrů
 •  0002   0002-1  
  6 Teorie zpětnovazebních systémů - PLL
 • ekvivalentní model

 •  0003   0003-1  
  8 Teorie zpětnovazebních systémů - PLL
 • lineární jevy
 • nelineární jevy
 • získání synchronicace
 • výpadky synchronicace
 •  0004  0004-1  
  10 Synchronizace nosné
 • synchronizace fáze
 • synchronizace frekvence

 •  0005  0005-1  
  12 Synchronizace nosné - interakce synchronizátorů

  Synchronizace časování symbolů a rámce dat

  Ekvalizace

 • synchronizace nosné
 • synchronizace časování symbolů
 • synchronizace rámce dat
 • lineární ekvalizér
 •  0006  0006-1  
  14 Vyhodnocení zápočtové práce
 •  
 •      
   


  Jan Sýkora, 27.11.2002