K337 Logo

Výuka


X37BPJ

Pokyny
Citace

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37BPJ > index

[CZ] [EN]X37BPJ - Semestrální projekt pro bakalářské studium


 

Hlavní zásady pro vypracování semestrálního projektu

Aby bylo dosaženo jednotného postupu při zpracování semestrálního projektu, je nutné dodržet následující strukturu práce, přičemž jednotlivé části po sobě následují v tomto pořadí:

 1. Titulní list - jednotná úprava dle přílohy č. 1 [PDF]
 2. Zadání Bakalářského semestrálního projektu - originál zadání v odevzdávaném originálu práce
 3. Poděkování (volitelné)
 4. Prohlášení o souhlasu s využitím výsledků práce fakultou, o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů - jednotná úprava dle přílohy č. 2 [PDF]
 5. Obsah
 6. Seznam použitých symbolů a zkratek
 7. Seznam příloh
 8. Vlastní práce - obsahuje tyto části:
  Úvod (motivace pro dané téma, spolupráce na vědeckém projektu, spolupráce s externím pracovištěm, současný stav, záměr práce)
  Teoretická část (popis použitých metod návrhu, u SW popis algoritmů s hrubými vývojovými diagramy, u rešerší provést komentované bibliografické citace)
  Experimentální část (jde-li o teoretickou práci, lze vynechat nebo uvést výsledky modelování a simulací, u HW popis experimentálního uspořádání, návrh a realizace včetně základních obvodů, měření, u SW projektů popis implementovaných funkcí - účel, vstup, výstup)
  Závěr (shrnutí výsledků, splnění zadání, výhled do budoucna)
  Seznam použité literatury (viz Citace)
  Samostatné přílohy - pokud se jedná o rozsáhlejší výpisy programů, texty projektu či výpisy abstraktů z databází, je žádoucí použít vložené diskety či CD (DVD), též kompletní dokumentaci v případě HW (schémata zapojení, seznam použitých součástek, podklady pro výrobu tištěných spojů, rozmístění součástek, apod.)
 9. Každá práce se odevzdává v jednom svázaném výtisku formátu A4 psáno po jedné straně v rozsahu min. 10 a max. 20 stran. Velikost písma (fontu) 12 (doporučujeme vybrat standardní font), cca 80 znaků na řádek, 30 řádek, okraje 25 mm. Vazba může být kroužková či pevná knihařská.
 10. Termín odevzdání semestrální práce je uveden na formuláři zadání této práce (na katedře radioelektroniky jde obvykle o druhý týden zkouškového období). Po dohodě s vedoucím je možné práci odevzdat i po termínu, ale nejpozději do konce zkouškového období. Práce se odevzdává vedoucímu SEM, který při splnění všech podmínek udělí studentovi zápočet.


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 11. 12. 2006 13:42:16