K337 Logo    České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky K 13137
czech english

LidéVěda a výzkumVýukaLokální informace


Státní závěrečné bakalářské a magisterské zkoušky konané na katedře radioelektroniky, závěrečné práce na katedře radioelektroniky

Aktuality a společné informace k obhajobám prací

Obecné informace a pokyny k bakalářským státním závěrečným zkouškám (rozšířená informace) (web FEL)

Termíny obhajob a pořadí studentů

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro program EK proběhnou na Katedře radioelektroniky 5.9.2022.

Pořadí studentů při obhajobách bakalářských závěrečných prací a složení komisí pro SZZ EK konaných dne 5. 9. 2022.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro program OES proběhnou na Katedře radioelektroniky 8.2.2023.

Pořadí studentů při obhajobách bakalářských závěrečných prací a složení komise pro SZZ OES konaných dne 8. 2. 2023.

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro program EK proběhnou na Katedře radioelektroniky dne 8. 2. 2023.

Pořadí studentů při obhajobách diplomových závěrečných prací a složení komise pro SZZ EK konaných dne 8.2. 2023.

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro program OES proběhnou na Katedře radioelektroniky dne 8. 2. 2023.

Pořadí studentů při obhajobách diplomových závěrečných prací a složení komise pro SZZ OES konaných dne 8.2. 2023.

Další pokyny pro studenty

Oba typy státních závěrečných zkoušek se řídí příslušnými předpisy, viz předpisy (odkaz na stránky FEL).

Závěrečná práce má mít vlastnosti, jak vyplývá z následujícího textu (odkaz na stránky ČVUT, část Jak psát VŠKP).

Závěrečná práce musí dále ctít zásady autorské etiky v souladu s Metodickým pokynem č. 1/2009 - O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Metodický pokyn včetně prohlášení o původnosti závěrečné práce (čl.6 odst.1 Metodického pokynu) lze nalézt zde (stránky ČVUT FEL).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je určen harmonogramem akademického roku. Diplomová/Bakalářská práce se odevzdává ve dvou výtiscích na sekretariát katedry radioelektroniky v úředních hodinách (Po -Pá 10 až 12 hodin). Zápočet za DP uděluje a do KOSu zapisuje vedoucí práce.

Studenti se ve dni obhajob dostaví hodinu předem před místnost, kde se obhajoba koná (rozpis bude včas na vývěsce katedry nebo zde na www). Na státní závěrečnou zkoušku je vyhrazen čas 45 minut (bakalářská SZZ, dále jen BSZZ) nebo 50 minut (magisterská SZZ, dále jen MSZZ). V ní student nejdříve seznámí komisi se základními tezemi své práce (možno použít prezentaci ve formátu .ppt (Powerpoint) nebo jiného všeobecně rozšířeného standardu, např. PDF). Tato část by neměla přesáhnout 10 minut. Pokud student zamýšlí předvést komisi např. videoklip, je žádoucí se domluvit přes vedoucího práce předem na vyzkoušení, aby bylo jisté, že jsou dostupné potřebné kodeky. Následuje hodnocení práce jejím vedoucím a oponentem, vyjádření studenta k případným výtkám a nakonec otázky kteréhokoli člena komise. Pak se pokračuje zkušební částí, ve které zkoušející položí na pokyn předsedy komise otázky z příslušných okruhů pro SZZ (odkaz nize). Po skončení veřejné části se komise usnese na výsledku zkoušky a oznámí jej studentovi.

Bakalářské a diplomové práce v elektronické verzi

Dle směrnice pro bakalářské a diplomové práce musí studenti odevzdat i elektronické verze svých prací. Způsob se řídí směrnicí Studijního odd. FEL č. 7/2014: "Termín pro odevzdání diplomové práce i pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je urcen harmonogramem FEL. Diplomovou práci student odevzdává nejen v papírové podobě na sekretariátu katedry, ale i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání. * Přesný den konání SZZ a časový harmonogram stanoví katedra. * Podrobnejsi informace v aktualnich vyhlaskach SO. "

Další informace

Další informace pro obor KME naleznete na webu KME.

Okruhy pro BSZZ pro obor KME naleznete webu KME zde.
Okruhy pro MSZZ pro obor KME naleznete na webu KME zde.

Na tomto místě budou vystaveny i další relevantní informace.

Dr. Ing. Libor Husník, husnik[at]fel.cvut.cz, Ing. Pavel Puričer, puricep[at]fel.cvut.cz, 21.1.2015

[Home Page] [Fakulta elektrotechnická] [České vysoké učení technické]

webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz